Language
Language
Language
Home Knowledge โครงสร้างทางกายภายของเส้นใย สามารถสังเกตได้จากกล้องจุลทรรศน์

โครงสร้างทางกายภายของเส้นใย สามารถสังเกตได้จากกล้องจุลทรรศน์

โครงสร้างทางกายภายของเส้นใย สามารถสังเกตได้จากกล้องจุลทรรศน์ (microscope) ที่มีกำลังขยาย 250-1000 เท่า โครงสร้าง ทางกายภายนั้นครอบคลุมถึงความยาวขนาด หรือเส้นผ่าศูนย์กลางรูปร่างภาคตัวขวาง